Thursday, December 1, 2016

ನನ್ನ ಭಾರತ

ಸೌರ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ  ಭೂಮಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಖಂಡಗಳಿವೆ. ಆ ಸಪ್ತ ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯ ಖಂಡ ಒಂದು. ಏಷ್ಯ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ್ ದೇಶವೇ ಭಾರತ. 

ಭಾರತ ಸುಂದರವಾದ ದೇಶ. ಯಾವ ದೇಶದವರಿಗಾದರು ಇಷ್ಟವಾಗುದೆ ಇರದು. ಭಾರತ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಿಂದಲು ತನ್ನದೆ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಜಗ ತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.ಭಾರತದ ಸಾವಿರಾರು ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಎಂಬಂತೆ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ.ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ಸ್ಥಳ ಭಾರತ. ದೈವ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ತವರೂರು ಭಾರತ.ಮಹಾಭಾರತ,ರಾಮಾಯಣ,ವೇದಗಳ ತವರು ಭಾರತ. ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೆಣಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೆ.ರೇಖಗಣಿತವು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನದಿಂದಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಿ ಹೋಮ ಕುಂಡಗಲನ್ನು ಜೊಡ್ಡಿಸುತ್ತಿದದ್ದು.ಅಂಕಗಣಿತಕ್ಕೆ ಶುನ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ಭಾರತೀಯರು.ಬೀಜಗಣಿತದಲ್ಲು ಭಾರತಿಯರ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತ ಹೋದರೆ ಸಾವಿರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು.ಭಾರತೀಯರು ಬುದ್ದಿವಂತರು,ಪೂರ್ವಕಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದೆವು.ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೊಡಿದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪ್ರರಂಬಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯನಾದ ಶುಶ್ರುತ.ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಭಾರತೀಯರು. ಆಯುರ್ವೇದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚಿನವದದ್ದು,ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತಲು ಹಿಂದಿನದ್ದು.ಇದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೆತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾರತಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿದವರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು.ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ರಾಮಬಾಣದಂತಿರುವ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು ಭಾರತಿಯರು. ವಿಗ್ನಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭರತೀಯರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ತಾನದ ಉದಹರನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊೞಬಹುದು.ಭಾರತ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ?ಭರತ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದದ್ದು.ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನ ವಲವು ಭಾರತದೆಡೆಗೆ ಮೂಡ್ಡಿದ್ದು.ಯುರೋಪನವರಿಗೂ ಸಹ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.ನಮ್ಮ ಯವೂದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ,ಆದರೂ ಸಹ ಯಾಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದೇವೆ? ಮುತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಇಂದು ಆರ್ತಿಕ ಬಿಕಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬುದ್ದಿವಂತ ಪ್ರಜೆಗಲು ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರತ್ತಿರುವುದು.ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದಿವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಿರಬಹುದು.ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಪ್ರಶಂಶನೀಯ.ನಾವೇಲ್ಲರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಿಕೊೞಬೇಕು.ನಾವೆಲ್ಲರು ಒಂದಾಗಬೇಕು.ಭಾರತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.ಭಾರತವನ್ನು ಉತುಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯೊಯಬೇಕು.ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ.ಜೈ ಭಾರತ ಮಾತೆ. 

Wednesday, November 30, 2016

ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ

ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯವಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಮಮತೆಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಪೂಜ್ಯಳಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಅಬಲೆಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಸಹನಾಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ದೇವತೆಯಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ಭೋಗದ ವಸ್ತುವಲ್ಲ
ಹೆಣ್ಣಿರುವುದು ಗಂಡಿಗಾಗಿಯೇ ಅಲ್ಲ,
ಮೂರ್ಖ ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅಷ್ಟೆ
ನೀನು ತಂದೆ ಅವಳು ತಾಯಿ, ನೀನು ಅಣ್ಣ ಅವಳು ಅಕ್ಕ
ನೀನು ಗಂಡ ಅವಳು ಹೆಂಡತಿ ನೀನು ತಮ್ಮ ಅವಳು ತಂಗಿ ಅಷ್ಟೆ
ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳೂ ಒಳ್ಳೆಯವಳು, ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳೂ ಮೋಸಗಾತಿ
ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳೂ ತ್ಯಾಗಜೀವಿ ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳೂ ಕೊಲೆಗಡುಕಿ
ಕಿತ್ತೊಗೆ ನಿನ್ನ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವಳೇನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ
ಅವಳೂ ನಿನ್ನಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕೂಸು
ನೀನೂ ಪವಿತ್ರನಲ್ಲ ಅವಳೂ ಪವಿತ್ರಳಲ್ಲ
15 ರ ಕನ್ಯತ್ವ ಅವಳಿಗೂ ಇದೆ, 15 ರ ಗಂಡತ್ವ ನಿನಗೂ ಇದೆ
ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ,ಬಿಡು ಕೊಂಕು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು
ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳದೂ ಜೇನಿನ ತುಟಿ,ನಿನ್ನಂತೆ ಅವಳಿಗೂ ಅಸಿಡಿಟಿ
ಬೆಪ್ಪ ಜೀವಗಳ ಮುಂದುವರಿಕೆಗಾಗಿ ಇರುವ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗೆ
ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯ ಮುಖವಾಡವೇಕೆ ಗೊಣಗಾಟವೇಕೆ
ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಿರುವುದು ತೋರಿಕೆಯ ಗೌರವವಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಲ್ಲ
ಗೌರವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಅದು ಕೊಟ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನಿಲ್ಲ
ಸಮಾನತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಕೆಯ ಇಂದಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನ ಬೂಟಾಟಿಕೆಗಳೇ
ಬಿಟ್ಡುಬಿಡು ಕೊಂಕು ನುಡಿಯುವುದನ್ನು
ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು
ಅವಳು ಶೀಲವೂ ಅಲ್ಲ ಅಶ್ಲೀಲವೂ ಅಲ್ಲ
ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಷ್ಟೆ
ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಸಾರ ಜಗಳ ಗುದ್ದಾಟ
ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲಿ ಸಮಾನತೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಲಿಂಗಭೇದವಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ.
ಪ್ರಬುಧ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಬುಧ್ಧ ಸಮಾಜ
ಇದು ಮನಸ್ಸುಗಳ ಅಂತರಂಗದ ಚಳುವಳಿ. 🙏

Tuesday, November 29, 2016

ಸ್ವದೇಶೀ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯ ಉಪಯೋಗ

ಭರತಖಂಡದ 121 ಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.10ರಷ್ಟು ರೂ.10ರಂತೆ ದೊರೆಯುವ ಕಬ್ಬಿನರಸ ಇತ್ಯಾದಿ ದೇಶೀಯ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ.3600 ಕೋಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೆಪ್ಸಿ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಪಾನೀಯ ಕುಡಿದರೆ ಆ ನಮ್ಮ ರೂ.3600 ಕೋಟಿ  ಹೊರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ದಿನಕ್ಖೆ ರೂ.7000 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿನರಸ, ಎಳನೀರು ಮುಂತಾದ ದೇಶೀಯ ಪಾನೀಯವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿ. ಅದರಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೂ.7000ಕೋಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುವ ಬಡವರ ಜೀವನನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ  ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ದುರಂತಗಳು ತಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಈ ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ರೂ.10 ರಿಂದ ರೂ.5ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಸಾಮನ್ಯರ ಆರ್ಥಿಕಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಸಧೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಳಸಿ ದೇಶ ಉಳಿಸಿ. ಹೀಗೆಮಾಡಿದ್ದಾದರೆ 90 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಶ್ಶೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂ.2ರ ಮೌಲ್ಯ ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಸಮಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಹೊರಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳ ಪಾಲಾಗಿಬಿಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ದಯಮಾಡಿ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೇಶವಾಸಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿ..

Monday, November 28, 2016

ಬುದ್ಧನ ನುಡಿ

ಯಾರೋ ಬುದ್ಧರನ್ನು ಕೇಳಿದರಂತೆ.

1. ವಿಷ ಎಂದರೇನು?
ಅವರು ಬಹು ಸುಂದರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರಂತೆ..... - ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಏನು ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅದು ವಿಷ. ಅದು ಅಧಿಕಾರವಿರಬಹುದು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಹಸಿವು, ದುರಾಸೆ, ಸೋಮಾರಿತನವಿರಬಹುದು, ಪ್ರೇಮ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಇರಬಹುದು ...

2. ಭಯ ಎಂದರೇನು?
ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದು. ಆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಾಹಸ ಆಗುತ್ತದೆ..

3. ಅಸೂಯೆ ಎಂದರೇನು?
ಇನ್ನೊಬ್ಬರಲ್ಲಿನ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದು. ಆ ಒಳ್ಳೆಯತನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

4. ಕೋಪ ಎಂದರೇನು?
ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಾಚೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದಿರುವುದು. ಅವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.

5. ದ್ವೇಷ ಎಂದರೇನು?
ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನಿರುವಂತೆಯೇ ಒಪ್ಪದಿರುವುದು . ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲವೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ವಿರೋಧಿಸುವಿಕೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿ .

Friday, November 25, 2016

ನಾವು ಏಕೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ?*

*ನಾವು ಏಕೆ ಅವರ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ?*

*ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ* *"ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್"  ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ*
*"ನಮ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ" ಎಂದು ಒಮ್ಮೆ ಕರೆಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ.* *ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಜನರ ಸಾಲು ಕಾಣಿಸತೊಡಗಿತಂತೆ.ಮೊಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸಲು ಅಲ್ಲ..ತಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು..*

*1945ರಲ್ಲಿ ಹಿರೊಶಿಮಾ - ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಇಡೀ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು....* *ಮುಂದಿನ 50 ವರ್ಷ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯೊದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು.* *ಆಗ ಆ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ "ಶುನ್ರೊಕು ಹಾಠಾ" ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು* *ಅದೇನೆಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ದಿನದ 14 ಘಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ, ಪರಿಣಾಮ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಇದೆ.....*
*ಇಂದು ಜಪಾನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ.*
*ಅದೂ ಕೇವಲ 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ .*

*ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಬೆಳೆಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ* *ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ನಂತೆ ಎದ್ದು* *ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣ ಆ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಬಗೆ...*

*ಇಂತದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.*
*ಕಪ್ಪು ಹಣದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ... ಜೊತೆಯಲ್ಲೊಂದು* *ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...* *ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರದಿ...*
*ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೋಟುಗಳನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೋಸ್ತಿತಿಗಳನ್ನ*

*ತೋರ್ಪಡಿಸಬೆಕಾಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂದಿನ Q ಗಳನ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನ*

*ಕಾಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ....* *ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಅಲ್ವೇ.*

*ಲದ್ದಿಯನ್ನೇ ತಿಂದು, ಲದ್ದಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುವ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ,ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ,ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಬೇಕು.... ಅಲ್ವೇ.*  *ನೀವೇನಂತೀರಿ? ನಿಜವಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೀರಾ,ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ?*   *ಐ ಮೀನ್ ವಿಲ್ ಯು ಶೇರ್ ದಿಸ್ ಇನ್‌ಫರ್ಮೇಷನ್‌ ವಿಥ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ & ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್?* *ನೋ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್.ಕೀಪ್ ಅವೇ ಫ್ರಂ ಪೆಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್.*  *ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಬೊವ್ ಆಲ್ ದೀಸ್.*

🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳

        .......________✍🙏

Thursday, November 17, 2016

ಸಮಯದ ಬಳಕೆ ಮೋದಿ ಪಾಠ

"ಮೋದಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು."
ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು..?? 😠
ಹಾಗೆ ಅರಚುವ ಮುನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಿನದನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. 😏

ಸರಕಾರ : ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 🙏
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ
ಸರಕಾರ : ೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.
ಸರಕಾರ : ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.

ಸರಕಾರ : ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 🙏
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ
ಸರಕಾರ : ೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.
ಸರಕಾರ : ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.

ಸರಕಾರ : ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. 🙏
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ
ಸರಕಾರ : ೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.
ಸರಕಾರ : ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.

ಸರಕಾರ : ಕಪ್ಪು ಹಣ ಹೊಂದಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ. 🙏
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ
ಸರಕಾರ : ೬ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.
ಸರಕಾರ : ೧೨ ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ನಾವ್ : ಆಯ್ತ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ, ನೋಡುವಾ ಬಿಡಿ.

ಸರಕಾರ : ಇಂದು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದ ೫೦೦ ಮತ್ತು ೧೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಚೂರುಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರುವ ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಐವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 🙏
ನಾವ್ : ಎಂತಾ ಸಾವ್ ಮಾರಾಯ್ರೇ..?? ಇದೆಂತಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ..?? ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೋ ಅಥವಾ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವೋ..?? ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ಮಾರಾಯ್ರೇ.
ಸರಕಾರ : ಆಯ್ತ್, ನೋಡುವಾ 😃😃

ಮೋದಿ Rocks
ಮಂದಿ Shocks
☺😃👏

Monday, November 7, 2016

ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಾವೇ

*A very humble request to all. Send this message at least to five persons and ask them to further send to five persons and keep the chain going*_
¬ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಐವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ.... ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಐವರಿಗೆ... ಅವರು ಮತ್ತೆ ಐವರಿಗೆ... ಅವರು ಮತ್ತೆ.... ಎಂಬಂತೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ.. ಈ ಸರಪಳೆ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ.
🔖 *1. Don't throw garbage on the roads/streets*
ಕಸಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ/ ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಡಿ
🔖 *2. Don't spit on roads and walls*
ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗಿಯಬೇಡಿ
🔖 *3. Don't write on walls and currency notes*
ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ರುಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೀಚಿ ಬರೆಯಬೇಡಿ
🔖 *4. Don't abuse and insult others*
ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಜರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
🔖 *5. Save water and electricity*
ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ, ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ 
🔖 *6. Plant a tree*
ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ನೆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಕೀಳುವುದು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ  
🔖 *7. Follow traffic rules*
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ
🔖 *8. Take care of your parents n grand parents, take their blessings & always respect them*
ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರು ಹಾಗೂ ಅಜ್ಜ-ಅಜ್ಜಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೈಕೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಿರಿ
🔖 *9. Respect women*
ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಳನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ

🔖 *10. Give way to ambulance*
ಮೊದಲು ಅಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ
📣 *We got to change ourselves and not the country. Once we change ourselves the country will automatically change*
ಮೊದಲು ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು, ದೇಶವಲ್ಲ. ನಾವು ಬದಲಾದಲ್ಲಿ, ದೇಶ ತಾನಾಗಿಯೇ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತದೆ
🔊 *If we want our kids to live in a clean and safe environment then pledge to follow these in your everyday life.*
ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸುತ್ತೀರಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಪೂರ್ತಿ ಆಚರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ
🎙 *Whether it's Modi or Gandhi or Kejriwal no person or leader can change the country alone, it's you & me who can change our beloved nation by changing ourselves*
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಾಗಲಿ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಅರವಿಂದ ಕೇಜ್ರೀವಾಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೇ ಲೀಡರ್ ನಿಂದ ದೇಶ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಾ, ಕೇವಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು..

Saturday, November 5, 2016

ರೈತ - ಅನ್ನದಾತ

ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತವರು ವಿನಯವಂತರಾಗಬೇಕ್ಕಿತ್ತು
ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,

ಹಣವಂತರು ದಾನಿಗಳಾಗಬೇಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದರೆ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,

ಬಹುಜನರು ಒಬ್ಬ ಗುರುಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೊಗಬೇಕ್ಕಿತ್ತು ,
ಆದರೆ ಅದೂ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಿಲ್ಲ,
ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ
ಪ್ರಬುದ್ಧಭಾರತದ ಕನಸು ಮಿತ್ರರೇ,

ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿರಲಿ,
ಮುಂದೆ ಗುರಿ ಇರಲಿ,
ನಡುವೆ
ನೀವು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ,
ಗುರು, ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ
ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು
ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ
ನಿರ್ಮಾಣ ವಾಗಲು ಅಲ್ಲವೇ?
         
ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ನೋವು,
ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲದ ಹತಾಶೆ.......

ನಿ೦ಬೆಹಣ್ಣು ಮಾರುವ ಅಜ್ಜಿಯ ಬಳಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡುವಿರಿ,

ಸೊಪ್ಪಿನ ಅಜ್ಜನ ಬಳಿ ಕೊಸರಾಡುವಿರಿ,

ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರುವವನ ಹತ್ತಿರ ಜಗಳವಾಡುವಿರಿ,

ಹಣ್ಣು
ಮಾರುವವನ ಹತ್ತಿರ
ಪೌರುಷ ತೋರುವಿರಿ ,

ಎಳನೀರಿನವನ ಬಳಿ ಜುಗ್ಗುತನ ತೋರುವಿರಿ,

ಹೂವಿನವರ ಹತ್ತಿರ
ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಜಿಪುಣತನ ಖರ್ಚುಮಾಡುವಿರಿ,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ
ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವವನ ಕಷ್ಟ,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕೆ೦ದು,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದು ಫಸಲಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಜನರು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕೆ೦ದು,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಖರ್ಚು ಎಷ್ಟೆಂದು,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಆರೈಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೆ೦ದು,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಬೆವರು ಎಷ್ಟೆಂದು

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ಕರ್ಮಕಾ೦ಡ,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವ
ನಷ್ಟ ( Waste ) ಎಷ್ಟೆಂದು,

ಗೊತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾದರೂ
ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಫಲದ ನೋವು,

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯುವ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್  ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದದ್ದಲ್ಲ,

ನೀವು ಊಟಮಾಡುವ ಅಕ್ಕಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್  ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದದ್ದಲ್ಲ,

ಅದು ರೈತರ
ಬೆವರ ಹನಿಗಳಿ೦ದ ಬಸಿದದ್ದು,

ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ
Pizza, Burger,
ಹೋಟೆಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಚೌಕಾಸಿ ಮಾಡಿ,

ಧೈರ್ಯವಿದ್ದರೆ ಶಾಪಿ೦ಗ್ ಮಾಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಸರಾಡಿ,

ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ
Multiplex Theater
ಟಿಕೆಟ್ ಕೌ೦ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿ,
ಕ್ಷಮಿಸಿ ಇದು ಯಾರ ವಿರುದ್ಧದ ದ್ವೇಷವೂ ಅಲ್ಲ,
ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ,
ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು,
ರೈತರ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲು. ...

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಾಕಲೇಟ್ಗೇ 
MRP ಬೆಲೆಯಿದೆ
ಆದರೆ ರೈತ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯಿಲ್ಲ..
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು,
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸಮಾಜ,
ಪ್ರಬುದ್ಧ ರಾಜ್ಯ,
ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತ. !!!!!

ರೈತರು ನಾಟೌಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು....

ಬಂಧುಗಳೇ...
1ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ..
ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ರೆ ದೇಶ ಸೋಲುತ್ತೇ..ಎಂದು ಭಯಬೀಳುವ ದೇಶಭಕ್ತ
ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ದೇಹಗಳೆಷ್ಟೋ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟೆಯ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಇಷ್ಟ ವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ನೂರು ರನ್ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ದೇವರನ್ನು ಮುಗಿದಂತೆ
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ರೈತ ನೂರು ಮೂಟೆಗಳ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಬೇಂದು ಮನಸಾರೆ ಯಾವಗಲಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಿಡಿದು ಆಡಿದಾತನು ದೇವರಾದರೇ..
ನಿನಗೆ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ರೈತನನ್ನು ಏನೆನ್ನುವೇ?
🌱
ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳ ಪಿಚ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತು.
ನಿನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾರ್ಡ ಎಲ್ಲಿದಿಯೋ..ಎಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದಿಯೋ..ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಅನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತಾ...
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟೀಂ  ನಿನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಾ.. ಅಥವಾ ಬೇಡವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ...
ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸ್ವದೇಶಿ ಅಕ್ಕಿನೋ ವಿದೇಶಿ ಅಕ್ಕಿನೋ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಿರುವ ನಿಂಗೆ...
ದಿನ ಎಲ್ಲೇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೈತರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕೇಳುತ್ತಾ ಟಿವಿ ಯೊಳಗೇ...ಹೋಗುವ ನೀನು
ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿದಿಯಾ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಹನ್ನೊಂದು ಜನ ಆಡುವ ಆಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಜನ ಒಂದಾಗುತ್ತೇವೆ..
ಕೋಟಿ ಜನರ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸುವ
ರೈತರಿಗೆ ಏನ್ಮಾಮಾಡ್ತಿದಿವಿ ದೇಶಭಕ್ತ?
🌱
ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಿಸುವವರ ಜೊತೆಗೆ
ಬದುಕಿಸುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯಿರಲಿ ದೇಶಭಕ್ತ..
🌱
ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಆಟದ ಮೈದಾನದಲಲ್ಲ...ಅಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಹೊಲದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ...
ಅದಕ್ಕೇ ರೈತ ನಾಟೌಟ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು....ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಏಳ್ಗೆ ಬಯಸೋಣ......
ಸ್ನೇಹಿತರೇ
🌿🌿🌿🌿🌿🌿
Plz share this...

Thursday, November 3, 2016

ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ

*ಭಾರತದ ಶಾಸನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ?*
*ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಓದಿ*
```1) *ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1 ಚುನಾವಣೆಗೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಓಟಿಗೆ
ನಿಲ್ಲಬಹುದು* ,
*ಆದರೆ , ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜೆ 1 ಚುನಾವಣೆಗೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ
ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ*.
2) ನೀವು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ,
ಆದರೆ , ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
3) *ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಸಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ
ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಸರಕಾರದ ನೌಕರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ* ,
*ಆದರೆ , ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಸಲ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಅವರು
ಬಯಸಿದ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕ, ಸಂಸದ, ಮಂತ್ರಿ, ಮುಖ್ಯ
ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ... ಏನೂ ಆಗಬಹುದು*.
*4) ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ
ಪಡೆದಿರಬೇಕು* ,
*ಆದರೆ , ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಚಿವರಾಗಲು ಯಾವ
ಡಿಗ್ರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ*.
*5) ನಮಗೆ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆ
10 ಕಿ.ಮೀಟರ್ ದೂರ ಓಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು* ,
*ಆದರೆ , ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ರಾದರೂ, ದುಢೂತಿ
ದೇಹವಿದ್ದರೂ ಸೇನಾ ಸಚಿವರಾಗಬಹುದು*.
*೬) ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರ ಇಡೀ ವಂಶವು
ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿರುವುದೋ ಆ ವಂಶದ
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಬಹುದು & ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯ
ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೇಸುಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು
ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಚೀಫ್ ಅಂದರೆ ಗೃಹ
ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬಹುದು*.
*ನಿಮಗೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಯಕೆ
ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಜೆ & ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ನಿಯಮ
ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು
ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ*.

Monday, September 5, 2016

*_ಬದುಕಿನ ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ತೋರಿದವರು..._*

ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ_

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಥವನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವವನು ಶಿಕ್ಷಕ. ಆದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಲು, ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತರ ರಂಗದಲ್ಲೂ ಗುರುವಿನ ಬಲ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗುರು ಎಂಬ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾಗಿ ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆರು ಗುರುಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಕುರಿತಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

*ರಾಜನೀತಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಚಾಣಕ್ಯ*

ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರೇ ಚಾಣಕ್ಯ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಾಣಕ್ಯನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ. ಈತನ ನೀತಿಗಳು ಚಾಣಕ್ಯನೀತಿ ಎಂದೂ, ಅರ್ಥಶಾಸವಂತೂ ಕೌಟಿಲ್ಯನ ಅರ್ಥಶಾಸ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಆತನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಬಹುದು.  ಚಾಣಕ್ಯ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ತಂದೆ ಹೆಸರು ಚಣಕ, ತಾಯಿ ಕಾನೇಶ್ವರಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಚಾಣಕ್ಯ, ಪುರಾತನ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಕ್ಷಕನಾದ. ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರಾಜನನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಹುಡುಕಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆ ಹುಡುಕಾಟದ ವೇಳೆ ಧನನಂದನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದವನೇ ಬಾಲಕ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ. ಆತನಿಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ, ಸಮಾಜಕಲ್ಯಾಣದ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಧಾರೆ ಎರೆದ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಪರಿಣಾಮವೇ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆ.   ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಗುವುದು ಇವೇ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಗಳು. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಂದಿಗೂ ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರನ್ನು ‘ಅಭಿನವ ಚಾಣಕ್ಯ’ ಎಂದೋ, ಆಯಾ ಪಕ್ಷಗಳ ‘ಚಾಣಕ್ಯ’ರೆಂದೋ ಗುರುತಿಸುವುದುಂಟು.  ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಭಾರತೀಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಗುರು, ತತ್ತ್ವಶಾಸಜ್ಞ, ಅರ್ಥಶಾಸಜ್ಞ, ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರನೆಂಬ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಣಕ್ಯ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗುರು.

*ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್*

‘ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್’, ‘ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಜನೀಶ್’, ‘ಓಶೋ’ ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಅನುಭಾವಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಚಂದ್ರಮೋಹನ್ ಜೈನ್. 1931ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11ರಂದು ಜನಿಸಿ, ತತ್ತ್ವಶಾಸದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ಅನುಪಮ ವಾಗ್ವೈಖರಿಯಿಂದಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸೂಜಿಗಲ್ಲಿನಂತೆ ಸೆಳೆದ ರಜನೀಶರು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜಿ, ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ವಿವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೂ ಉಂಟು. ಮುಕ್ತ ಲೈಂಗಿಕತೆ ಕುರಿತಾದ ಸಮರ್ಥನೆ, ಪ್ರತಿಪಾದನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ‘ಸೆಕ್ಸ್ ಗುರು’ ಎಂಬ ಮೊಹರನ್ನೂ ಅವರು ಲಗತ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ತರುವಾಯದಲ್ಲಿ ‘ಓಶೋ’ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾದವು. ‘ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ’ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಆಯಾಮ ಕೊಟ್ಟು, ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಆಚರಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಬದುಕಿನಿಂದಾಗಿ ತಲ್ಲಣ, ಖಿನ್ನತೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗಿರುವವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಕಂದಾಚಾರದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಜೋತುಬಿದ್ದು ಬದುಕನ್ನು ನೀರಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿಫವಿಶ್ವಾಸ, ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಜಾಗೃತಿ, ಧೈರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣ/ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಸನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳಫಸುಂದರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರಜನೀಶರನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು, ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಒರೆಗಾಂವ್, ಭಾರತದ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಆಶ್ರಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಂ, ಇಟಲಿ, ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ನಂಥ ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ‘ರಜನೀಶ್ ಆಂದೋಲನ’ಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ.

*ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು*

‘ಅಭಿನವ ಧನ್ವಂತರಿ’ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದವರು ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. 1891ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಮೂಲನಾಮ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇವರಿಗೆ ‘ರಾಘವೇಂದ್ರ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತಿದ್ದು ಅಂದಿನ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಯತಿಗಳು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ, ಸಿದ್ಧವೈದ್ಯ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಜತೆಗೆ ದೀನಫದಲಿತರ ಉದ್ಧಾರವನ್ನೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಾನಂದರ ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಷ್ಯರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ ‘ಮಾರುತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ’ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರ ಜತೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯೋಗಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಥ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಬಡ ಮತ್ತು ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತರಾದ ಇವರು ಶಲ್ಯ ತಂತ್ರ, ಶಾಲಾಕ್ಯ ತಂತ್ರ, ರಸಾಯನ ತಂತ್ರ, ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ‘ತಿರುಕ’ ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಳುಗರು ‘ಪದ್ಮ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡುವ ಕುರಿತಾಗಿ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದು ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪ್ರದಾನಿಸುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗಲೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು’ ಎಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಇವರು. ಹತ್ತು ಹಲವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಇವರು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಃಸ್ಮರಣೀಯರು. ‘ಸದ್ಗುರು’ ಜಗ್ಗಿ ವಾಸುದೇವ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಿಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವರು ಇವರೇ. ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ 1996ರ ಆಗಸ್ಟ್ 31ರಂದು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದರು.

*ಶಿಷ್ಯರ ಬಾಳಿನ ದೀವಿಗೆ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು*

ಗುರು ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥನಾಮದಂತಿದ್ದವರು ಗದುಗಿನ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದ ಪಂಡಿತ್ ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿಗಳು. ಅವರು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತವೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಾರಂಗತರಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲ ವರಾಗಿದ್ದರು. ನೂರಾರು ಅಂಧ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೀವನದ ಬೆಳಕಾದರು. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕುಸಾಗಿಸಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುವುದಲ್ಲದೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಚನ, ಪುರಾಣ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಸಹಾಯಕ ಮಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದರು. ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೋರಿದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅನನ್ಯವಾದುದು. ನವ ರಸಗಳನ್ನು ಮೇಳೈಸಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸಿ ಪ್ರವಚನದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಗುರು ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗವಾಯಿಗಳ ನಿಧನದ ನಂತರ ಶ್ರೀವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಪಂಡಿತ್ ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ ಕುಮಾರ್, ಬಸವರಾಜ್ ಗೋನಾಳ, ಡಿ.ಕುಮಾರದಾಸ್, ಫಕೀರೇಶ ಕಣವಿ, ಶಿವರಾಜ ಗವಾಯಿ, ಸಿದ್ಧರಾಮ ಗವಾಯಿ ಮತ್ತಿತರರು ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಒಳಗಾದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು.  ಕನ್ನಡದ ಮೇರುನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ವೀರೇಶ್ವರ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗವಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಶ್ರಮವು ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಕಾಳಿದಾಸ ಸಮ್ಮಾನ್, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ‘ಬಸವ ಪುರಾಣ’ಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್‌ರಿಂದ ಸತ್ಕಾರ... ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. 1914ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ದೇವರಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುಟ್ಟರಾಜರು 2010ರ ಸೆ. 17ರಂದು ಲಿಂಗೈಕ್ಯರಾದರು.

*ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸಿ, ಕೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್*

ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಗುರು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿರಳರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರು ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್.  ಅದು 1990ರ ದಶಕದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಿಚಾರ. ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಫಿಲಿಪ್ಸ್‌ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್‌ಗೆ ಮರುಜೀವ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ/ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಟಿಮ್ಮರ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ ‘ಆಪರೇಷನ್ ಸೆಂಚೂರಿಯನ್’ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ನಂತರದ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಇವರು ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಗುರು ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಜಾಗತಿಕ ಚಿಂತಕರ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಇವರು, 1977ರಿಂದ 2010ರವರೆಗೆ ಮಿಷಿಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಟೀಫನ್ ಎಂ.ರೋಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಸಿ.ಕೆ.ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್’ ಎಂಬ ವಿಭಾಗವನ್ನೇ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ.  ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸಹ ಲೇಖಕರೂ ಹೌದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. 1941ರಲ್ಲಿ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮದ್ರಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಭೌತಶಾಸದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ  ಇಂಡಿಯನ್ ಇನಿಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಡ್‌ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅವರು 2010ರಲ್ಲಿ 68ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಚಿಂತನೆಗಳು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

*ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಗುರು ಗೋಪಿಚಂದ್*

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕ್ರೀಡಾ ರಂಗವನ್ನು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕದ ಮೂಲಕ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕೋಚ್ ಪುಲ್ಲೇಲ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಅವರದ್ದು. ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಓರ್ವ ಗುರುವಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್, ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತೆ ಪಿವಿ ಸಿಂಧು, ಕಿಡಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್‌ರ ಮಹೋನ್ನತ ಗೆಲುವುಗಳ ಹಿಂದಿನ ಶಕ್ತಿ ಗೋಪಿಚಂದ್. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಔನ್ನತ್ಯಕ್ಕೇರುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ 42 ವರ್ಷದ ಗೋಪಿಚಂದ್‌ಗೆ ಗಾಯ, ಬಡತನ, ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, 2001ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಿ 27ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೋಚ್ ಆಗುವ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಲಾಗದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕವನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಛಲ ಮೂಡಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳ ನೆರವಿಗೆ ಕೈಚಾಚಿದ್ದ ಗೋಪಿಚಂದ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿರಾಸೆ ಮಾತ್ರ. ಕೊನೆಗೂ 2004ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂದು ಕೇವಲ 25 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. 8 ವರ್ಷದ ಸಿಂಧು ಕಿರಿಯವಳಾಗಿದ್ದರೆ, 15 ವರ್ಷದ ಪಿ.ಕಶ್ಯಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಹಿರಿಯ ಷಟ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಕೋಚ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಗೋಪಿಚಂದ್ 2012ರಲ್ಲಿ ಸೈನಾ ನೆಹ್ವಾಲ್ ಮೂಲಕ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ರಿಯೋ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಸಿಂಧು ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಂದು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ಗೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ತೋರಿದ ಪ್ರೇರಕ ಗುರು ಇವರು.

📰 ವಿಜಯವಾಣಿ